Guangzhou Panyu Haojian Motorcycle Industry Co.,Ltd                : hj@haojian.net          Tel : +86-20-84916159          Fax : +86-20-34913099